Thông báo tuyển dụng công chức Ủy ban Chứng khoán Nhà nước năm 2017

16h43 | 24/11/2017   151
Căn cứ Quyết định số 2300/QĐ-BTC ngày 07/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng không qua thi vào công chức Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) năm 2017, UBCKNN thông báo tổ chức tuyển dụng công chức UBCKNN như sau:

I. CHỈ TIÊU, ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG:

1. Điều kiện chung:

Thí sinh dự tuyển đảm bảo điều kiện đăng ký dự tuyển thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 36 Luật Cán bộ, công chức, cụ thể như sau:

“1.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:

a. Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

b. Đủ 18 tuổi trở lên;

c. Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

d. Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với yêu cầu của ngạch dự tuyển;

đ. Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

e. Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.

g. Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:

a. Không cư trú tại Việt Nam;

b. Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

c. Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục”.

2. Chỉ tiêu, đối tượng, điều kiện cụ thể:

Chỉ tiêu, đối tượng và điều kiện dự tuyển cụ thể theo Phụ lục kèm theo.

- Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên (một trong năm thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức) hoặc chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 2 (hoặc tương đương) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Thi sinh dự thi tuyển có thể nộp một trong các chứng chỉ thay thế cho chứng chỉ tiếng Anh trình độ B: TOEFL 400 trở lên (PBT), 42 trở lên (iBT); IELTS 4.5 trở lên; TOEIC 405 trở lên; Chứng chỉ tiếng Anh B1 khung Châu Âu trở lên.

- Có chứng chỉ tin học văn phòng trình độ B trở lên hoặc có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

- Trường hợp sau khi tốt nghiệp đã có thời gian công tác thì trong thời gian công tác không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự và được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

II. HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG VÀ HỒ SƠ DỰ TUYỂN:

1. Hình thức tuyển dụng:

Thực hiện theo quy trình tuyển dụng công chức không qua thi theo quy định tại Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010.

2. Hồ sơ dự tuyển:

Thí sinh nộp 02 bộ hồ sơ đăng ký dự tuyển, cụ thể mỗi bộ hồ sơ gồm các thành phần tài liệu sau:

  (1) Đơn xin dự tuyển công chức (theo mẫu đính kèm).

  (2) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển; Bản sơ yếu lý lịch theo mẫu 2C-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, có xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển trong trường hợp thí sinh đã có thời gian công tác.

  (3) Bản sao giấy khai sinh.

  (4) Bản sao các văn bằng, bảng điểm kết quả học tập, chứng chỉ tin học, ngoại ngữ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Các văn bằng, bảng điểm, chứng chỉ bằng tiếng nước ngoài yêu cầu nộp kèm theo bản dịch ra tiếng Việt được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trong trường hợp trên bằng tốt nghiệp tại các cơ sở đào tạo nước ngoài không ghi rõ loại giỏi, xuất sắc thì bổ sung các tài liệu chứng minh kết quả học tập của người dự tuyển đạt loại giỏi, xuất sắc theo xếp loại của trường (ví dụ bảng đánh giá xếp loại của trường; thư xác nhận của trường là đạt loại giỏi, xuất sắc...).

  (5) Bản xác nhận tốt nghiệp thủ khoa trình độ đại học tại các cơ sở đào tạo cấp theo thầm quyền đối với người tốt nghiệp thủ khoa (Quyết định của Trường công nhận thủ khoa hoặc xác nhận của Trường công nhận thủ khoa).

  (6) Bản công nhận của Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo về văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp theo quy định tại Quyết định số 21/VBHN-BGDĐT ngày 16/6/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (đối với văn bằng do cơ sở giáo dục đào tạo nước ngoài cấp).

  (7) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

  (8) Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp.

  (9) Bản nhận xét, đánh giá của đơn vị nơi công tác đối với thi sinh đã công tác sau khi tốt nghiệp (xác nhận trong thời gian công tác không vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự và được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao).

  (10) Giấy tờ xác định ưu tiên (nếu có).

  - Ba phong bì có dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận (thí sinh hoặc thân nhân); 02 ảnh màu (cỡ 4cm x 6cm) chụp trong thời gian gần nhất, từ 03 tháng tính đến thời điểm thông báo. Sau ảnh, người dự tuyển ghi rõ họ và tên, ngày tháng năm sinh.

  - Túi đựng hồ sơ ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, điện thoại liên hệ và danh mục những thành phần tài liệu trên.

  III. QUY TRÌNH, TRÌNH TỰ TUYỂN DỤNG:

1. Việc tuyển dụng công chức được thực hiện thông qua kiểm tra, sát hạch của Hội đồng kiểm tra, sát hạch:

  - Hình thức kiểm tra sát hạch: Việc kiểm tra sát hạch trình độ năng lực thí sinh thực hiện thông qua hình thức 01 bài viết kết hợp với hình thức phỏng vấn.

  + Thời gian viết bài là: 120 phút.

  + Thời gian phỏng vấn tối đa là: 15 phút.   

  - Cách thức tổ chức: Sau khi các thí sinh hoàn thành bài viết, Hội đồng sẽ tổ chức phỏng vấn thí sinh để kiểm tra kỹ năng diễn đạt, trình bày của thí sinh.

  - Cơ cấu điểm của các phần sát hạch như sau: Điểm các bài thi được tính theo thang điểm 100.

  + Điểm bài viết tính hệ số 2.

  + Điểm phỏng vấn tính hệ số 1.

  - Kết quả kiểm tra sát hạch là tổng điểm của bài viết và điểm phỏng vấn theo cơ cấu điểm như trên. Các thí sinh được coi là đạt yêu cầu kiểm tra, sát hạch nếu đáp ứng được các điều kiện sau:

+ Điểm của bài viết (chưa nhân hệ số) và điểm phỏng vấn mỗi bài đạt từ 50/100 trở lên.

Điểm kiểm tra sát hạch của thí sinh được lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu tuyển dụng của từng vị trí tuyển dụng.

  Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả bằng nhau ở cùng vị trí tuyển dụng thì: (i) người có điểm bài thi phần viết cao hơn được xác định là người đạt yêu cầu (ii) nếu điểm phần viết và phỏng vấn bằng nhau thì Chủ tịch Hội đồng báo cáo người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định người đạt yêu cầu kiểm tra sát hạch.

Trên cơ sở điểm kiểm tra sát hạch, các thành viên của Hội đồng kiểm tra sát hạch sẽ có ý kiến và biểu quyết về việc tuyển dụng đối với các thí sinh.

2. Sau khi kiểm tra, sát hạch, Hội đồng báo cáo Bộ Tài chính có văn bản xin ý kiến Bộ Nội vụ về các trường hợp tuyển dụng không qua thi theo quy định tại Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ và Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ:

1. Thời gian nộp hồ sơ:

Trong 05 ngày làm việc từ 8h00 ngày 18/12/2017 đến 17h00 ngày 22/12/2017 (trong giờ hành chính).

Lưu ý: Thí sinh dự tuyển phải đến nộp hồ sơ trực tiếp. UBCKNN không tiếp nhận hồ sơ gửi qua đường bưu điện hoặc người khác nộp thay.

UBCKNN không hoàn trả hồ sơ thí sinh đã nộp dự tuyển.

2. Địa điểm nhận hồ sơ:

Vụ Tổ chức cán bộ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước: Phòng 211 Nhà D - Số 234 Lương Thế Vinh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội.

V. LỆ PHÍ DỰ TUYỂN:

Thí sinh đủ điều kiện nộp hồ sơ dự tuyển nộp phí tuyển dụng mức 500.000đ/người.

Trường hợp thí sinh được phê duyệt đủ điều kiện dự tuyển nhưng không tham gia kiểm tra sát hạch, UBCKNN không hoàn trả phí tuyển dụng.

Mọi chi tiết cụ thể hoặc thắc mắc, thí sinh liên hệ với Vụ Tổ chức cán bộ UBCKNN qua số điện thoại: 024.3934.0750 - số máy lẻ 226./. 

UBCKNN

Tệp nội dung đính kèm
Mẫu đơn dự tuyển
Phụ lục 1- Đối tượng, chỉ tiêu tuyển dụng
Phu luc 2
Phu luc 3

 
Trend Micro | Avast | hacker | Facebook | Telegram Open Network | Ethereum | Telegram coin | VietinBank tuyển thực tập sinh | viêm gan vi rút B | bệnh bạch hầu | bệnh ho gà | hdbank tuyển dụng 2018